برگزاری اولین رویداد استارتاپی شتاب دهند با نام ایبال

به منظور توسعه کارآفرینی و کسب و کار و حمایت از ایده های نوآورانه، دانشگاه علوم پزشکی مجازی اقدام به تاسیس شتابد دهنده ایبال نموده است.

بر همین اساس اولین روداد استارتاپی این شتاب دهنده ب....